Vítejte na stránkách tradičních limonád, moštů, cideru a pálenek z Rychnova nad Kněžnou

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.sodo.cz (dále jen „e-shop“) provozovaným společností Podorlická sodovkárna, s.r.o.. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Podorlická sodovkárna, s.r.o.) a kupujícího (osoba, která nakupuje výrobky nabízené společností Podorlická sodovkárna, s.r.o. prostřednictvím e-shopu).

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré objednávky uskutečněné kupujícím prostřednictvím e-shopu. Kupující objednáním zboží potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami či kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Uzavírá-li kupující smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti či výkonu povolání, uplatní se i zvláštní ustanovení o smlouvách uzavíraných se spotřebitelem obsažená v občanském zákoníku a zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Prodávající

Internetový obchod www.sodo.cz je provozován společností

Podorlická sodovkárna, s.r.o.

IČ: 49282280

DIČ: CZ49282280

sídlo: Kaštany 435, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 4615

Číslo účtu: 1240003379/0800

Kontakty:

email: expedice@sodo.cz (na dotazy odpovídáme do dvou pracovních dnů)

tel.: 494533069 p. Marcela Hájková

Objednání zboží

E-shop obsahuje seznam zboží, které je nabízeno prodávajícím k prodeji včetně cen za jednotlivé zboží. Pro objednání je nutno zboží vložit do elektronického košíku, přejít k pokladně e-shopu, vyplnit objednávkový formulář a objednávku odeslat (závazně potvrdit). Objednávkový formulář shrnuje informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu a termínu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího a slouží zároveň k rezervaci zboží pro kupujícího. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, prodávající není povinen jejich správnost dále ověřovat.

Prodávající nemůže zaručit okamžitou dostupnost objednaného zboží, jeho dostupnost je vždy uvedena při objednání a potvrzena po odeslání objednávky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky kupujícího prodávajícím, a to okamžikem doručení potvrzení o závazném přijetí objednávky ze strany prodávajícího elektronickou poštou na kontaktní e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Prodávající je oprávněn akceptovat i část objednávky kupujícího, v takovém případě je kupní smlouva uzavřena v rozsahu částečné akceptace objednávky.

Objednávky provedené v e-shopu jsou pro prodávajícího závazné až po jejich potvrzení kupujícímu elektronickou poštou nebo telefonicky, pro kupujícího je objednávka závazná okamžikem jejího odeslání. Informační e-mail rekapitulující objednávku kupujícího není potvrzením o závazném přijetí objednávky.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s kupujícími, kteří v minulosti podstatným způsobem nedodržely své povinnosti vůči prodávajícímu. Prodávající je oprávněn zcela nebo zčásti odmítnout objednávku kupujícího, a to i bez uvedení důvodu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám.

V průběhu provádění objednávky je kupující dostatečným způsobem upozorněn na existenci těchto obchodních podmínek a je mu umožněno se s nimi seznámit před vlastním uskutečněním objednávky. Odesláním objednávky pak kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na e-shopu www.sodo.cz, a kupujícím je k nim umožněn opakovaný přístup.

Stornování objednávky

Objednávku může kupující do 24 hod od odeslání objednávky stornovat e-mailem (expedice@sodo.cz), po této době pouze telefonicky (na tel. čísle 494533069). Pokud bylo již zboží zabaleno a předáno dopravci, má prodávající nárok na náhradu nákladů vzniklých s expedicí zboží v prokázané výši.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

V případě nedostupnosti některých objednaných položek, kontaktuje prodávající kupujícího s nabídkou zboží podobných vlastností, které je v danou chvíli skladem. Pokud nedojde k odsouhlasení změny objednávky ze strany kupujícího, může být dohodnuta změna termínu dodání (na termín, kdy bude požadované zboží dostupné) nebo je prodávající oprávněn objednávku či její část jednostranně zrušit. Pokud již kupující cenu zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka neprodleně prodávajícím vrácena.

Cena zboží

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Tato cena je uvedena v závazné objednávce, na internetových stránkách u jednotlivého zboží nebo sdělena kupujícímu telefonicky při telefonickém jednání. Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny zboží při výrazné změně cen ze strany jeho dodavatelů (stává se velice zřídka). O změně ceny prodávající kupujícího neprodleně informuje.

Způsoby dodání zboží

Způsob dodání zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře. Prodávající má právo dohodnout s kupujícím změnu způsobu doručení objednaného zboží, především je-li to v zájmu kupujícího nebo vyžaduje-li to povaha objednaného zboží.

Osobní odběr - Zákazník má možnost odebrat objednané zboží osobně v provozovně v Rychnově nad Kněžnou. Zboží je připraveno zpravidla do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky.

Zaslání prostřednictvím zásilkové Toptrans - Objednané zboží je odesláno do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky. Toptrans doručuje většinou zásilku do jednoho až dvou dnů od odeslání.

Dopravné a balné

Zásilková služba Toptrans - k ceně zboží je účtován poplatek v Kč odpovídající vzdálenosti a hmotnosti zboží dle aktuálně platného ceníku Toptrans.

Platební podmínky

Způsoby platby se liší dle vybraného způsobu dodání.

Při zasílání objednaného zboží prostřednictvím zásilkové služby je možno platit dobírkou při převzetí zboží od dopravce nebo bankovním převodem předem (jako variabilní symbol platby je nutno uvést číslo objednávky).

V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na účet prodávajícího.

Reklamace a záruční podmínky

Na zboží poskytuje prodávající záruku za jakost v délce doby minimální trvanlivosti uvedené na výrobku. V případě, že doručené zboží bude po době minimální trvanlivosti (to neplatí v případě, že byla poskytnuta sleva na zboží po skončené době minimální trvanlivosti, kupující je s touto skutečností seznámen a dal souhlas k odběru takového zboží), nebo jinak poškozené, kupující je povinen o nedostatcích zboží informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to osobně, písemně, e-mailem nebo telefonicky. Kupující je povinen zboží zkontrolovat nejpozději do 3 dnů po jeho převzetí a veškeré vady zboží zjištěné při prohlídce v této lhůtě prodávajícímu vytknout.

Kontakt pro uplatňování reklamací: info@sodo.cz, tel.: 494533069 (Tomáš Konvalina).

O reklamaci rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací v prokázané výši (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s odstoupením v prokázané výši. Náklady na vrácení zboží kupujícímu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího, a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou přepravců zajišťujících dodání objednaného zboží.

Prodávající shromažďuje v souvislosti s objednávkami kupujícího následující údaje nezbytné pro identifikaci kupujícího, vzájemnou komunikaci, vyhotovení daňového dokladu a identifikaci platby kupujícího. V případě, že je kupujícím fyzická osoba: jméno a příjmení, úplná poštovní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Je-li kupující právnická osoba, zadává navíc následující údaje: název firmy, IČ, DIČ, podnikající fyzická osoba uvádí navíc údaj o místu podnikání, IČ a DIČ.

Osobní údaje poskytnuté kupujícím prodávajícímu za účelem realizace objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány na zabezpečeném serveru a chráněna před zneužitím. Při nakládání s osobnímu údaji kupujícího postupuje prodávající v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Kupující se zavazuje sdělovat prodávajícímu úplné a pravdivé údaje a prodávajícího informovat bez zbytečného odkladu o veškerých změnách těchto údajů.

Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a na opravu nesprávných, neúplných či neaktuálních osobních údajů. Kupující má právo domáhat se po prodávajícím vysvětlení, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem či ochranou jeho osobního života, a ukáže-li se tato domněnka důvodná, je kupující oprávněn domáhat se nápravy závadného stavu.

Kupující může kdykoli vyjádřit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího, a to písemným oznámením zaslaným prodávajícímu e-mailem či poštou.

Využíváním e-shopu uděluje kupující souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů a údajů o uskutečněných nákupech podle výše uvedených pravidel.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platnost a změna obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 27.09.2016.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky jednostranně měnit. Změna obchodních podmínek bude zveřejněna na internetových stránkách prodávajícího. Pro jednotlivé objednávky kupujícího je rozhodující znění obchodních podmínek zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího a platné ke dni odeslání objednávky kupujícího.

Kontaktní informace

Podorlická sodovkárna s.r.o.

Kaštany 435 Rychnov n. Kn.

IČO: 49282280, DIČ: CZ49282280

číslo účtu: 1240003379/0800